Planowanie działań

zmierzających do rozwiązania problemu priorytetowego wynikającego z autoewaluacji

 1. Problem priorytetowy do rozwiązania

W wyniku przeprowadzonej od III 2021 do V 2021 autoewaluacji zostały wyłonione problemy wymagające rozwiązania. Nie można rozwiązać ich wszystkich w tym samym czasie dlatego na spotkaniu przedstawicieli społeczności szkolnej wyłoniono problem priorytetowy:

 Niewłaściwe zachowania między rówieśnikami, przypadki stosowania przemocy psychicznej ( zaczepki, dokuczanie, przezwiska, kłótnie) szczególnie podczas przerw międzylekcyjnych.

 a) Krótki opis problemu priorytetowego: 

Przeprowadzone badania wskazują, że  39% uczniów zwróciło  uwagę  na niewłaściwe zachowania rówieśników ( zaczepki, dokuczanie, przezwiska, kłótnie) szczególnie podczas przerw międzylekcyjnych. 70% nauczycieli również dostrzega niepoprawne zachowania i relacje między uczniami. Analiza danych jakościowych „ Narysuj i napisz” uczniów klas III i V potwierdziła słuszność wyboru priorytetu.

 Kryteria wyboru problemu priorytetowego: 

 • duża częstotliwość występowania niepokojącego zjawiska, 
 • szczególna uciążliwość wpływająca na atmosferę życia szkolnego, 
 • dostępność środków umożliwiających osiągnięcie celu w stosunkowo krótkim czasie (pierwszy semestr roku szkolnego 2021/2022) 

  b) Uzasadnienie wyboru priorytetu

Problem priorytetowy został wybrany przez przedstawicieli społeczności szkolnej na podstawie analizy wyników badań. Niewłaściwe zachowania uczniów zagrażają ich bezpieczeństwu i negatywnie wpływają na  samopoczucie.  Stwarzanie odpowiedniego klimatu i wzajemna życzliwość wpływa na rozwój osobowy ucznia i jego funkcjonowanie psychospołeczne   wśród innych, a jest to kwestia niezmiernie ważna. Istnieje potrzeba podjęcia działań dla zminimalizowania tego negatywnego zjawiska. 

 2. Przyczyna/y główna/e istnienia problemu: 

Wspólnie zidentyfikowaliśmy wszystkie możliwe przyczyny istnienia wybranego problemu: 

 • Niewłaściwe zachowania między uczniami wynikają z różnic charakterów, niedojrzałości emocjonalnej i braku szacunku do innych. Dodatkowym czynnikiem są różnice kulturowe wynikające z obecności w szkole dzieci cudzoziemskich. Niektóre dzieci mówią słabo w języku polskim. Spada samoocena uczniów. Brak relacji osobistych wpływa na izolowanie się uczniów i trudności we właściwych relacjach z rówieśnikami. Trudności te w pewnym stopniu wynikają z prowadzonej przez wiele miesięcy nauki zdalnej. 
 • Przebywanie zbyt dużej liczby uczniów na korytarzach powoduje tłok, przepychanki, zaczepki słowne i kłótnie. 
 • Zdarzają się trudności w radzeniu sobie z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze. 
 1. Rozwiązania dla usunięcia przyczyn/y problemu
 • Stwarzanie warunków i możliwości aktywnego spędzania przerw na terenie szkoły oraz zachęcanie do korzystania z nich. 
 • Włączanie uczniów do planowania przerw i ustalenia zasad zachowania się w czasie ich trwania. 
 • Opracowanie programu psychologiczno-pedagogicznego, którego celem będzie poprawa i odnowienie poprawnych zachowań i relacji między uczniami oraz rozwijanie kompetencji interpersonalnych. 
 • Wykorzystanie metody projektu edukacyjnego do poprawy relacji i zachowań między uczniami. 
 • Podpisanie z uczniami kontraktu dotyczącego właściwego zachowania podczas przerw. 
 • Organizacja zajęć o emocjach: „ Jak radzić sobie z napięciem emocjonalnym” 
 • Udział nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w szkoleniach rozwijających umiejętności radzenia sobie z niewłaściwymi zachowaniami uczniów. 
 • Organizowanie wykładów, warsztatów dla rodziców pogłębiających ich wiedzę a temat problemów nastolatków.

  Plan działań w okresie pierwszego półrocza roku szkolnego 2021/ 2022

 

 1. CEL: Zmniejszenie częstości występowania niewłaściwych zachowań uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych. 
 1. Kryterium sukcesu:

 70% respondentów, czyli badanych uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych stwierdzi, że: 

a. zachowanie uczniów podczas przerw poprawiło się i obserwuje się mniej niewłaściwych zachowań; zaczepek, kłótni, przezywania, 

dokuczania,

b. uczniowie chętnie korzystają z możliwości aktywnego i ciekawego spędzania przerw międzylekcyjnych. 

3. Sposób sprawdzenia czy osiągnięto cel (sukces): 

a. Co wskaże, że osiągnięto cel? 

Zebranie obiektywnych danych dotyczących wskaźnika a  odbędzie się za pomocą ankiety przeprowadzonej wśród uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych; natomiast odnośnie wskaźnika b zebranie danych odbędzie się poprzez obserwację planową i wywiady  z pedagogiem i  psychologiem. Kwestionariusz wywiadu i arkusz obserwacji przygotuje zespół promocji zdrowia.

b. Jak sprawdzimy, czy osiągnięto cel? 

Analiza wyników ankiet, wywiadów, arkusza obserwacji. 

c. Kto i kiedy sprawdzi, czy osiągnięto cel? 

Badania ewaluacyjne zostaną przeprowadzone w lutym 2022. Ankiety, kwestionariusze wywiadu oraz plan obserwacji przygotują członkowie Zespołu Promocji Zdrowia pod kierunkiem koordynatora. Badania ewaluacyjne obejmą wszystkich nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i wybranych losowo uczniów klas  IV, V, VI, VII, VIII ( N. 60; Po 19; U 200)

 II. ZADANIA

planowanie-pracy-115385.jpg

planowanie-pracy-115384.jpg

 • Podjęte zadania zmierzające do osiągnięcia założonego celu, jakim jest „Zmniejszenie częstotliwości występowania niewłaściwych zachowań uczniów podczas przerw międzylekcyjnych”, podlegają monitorowaniu i ewaluacji.
 • Zgromadzone dane z przeprowadzonych badań zostaną opracowane i zinterpretowane. Wyciągnięte wnioski staną się podstawą do planowania dalszej pracy.
 • Raport z ewaluacji zostanie upowszechniony wśród społeczności szkolnej.
 • Zakończenie ewaluacji rozpoczyna nowy cykl działań, do którego wniesiemy wiedzę i doświadczenie.