Rada Szkoły została powołana w roku szkolnych 2022/23.
Jest to organ, który reprezentuje całą społeczność szkolną: uczniów, nauczycieli i rodziców (po 3 osoby). 
Jednym z głównych zadań Rady Szkoły jest zatwierdzanie zmian w Statucie Szkoły. Ponadto Rada Szkoły opiniuje projekt planu finansowego szkoły lub placówki, może występować z różnymi wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę, opiniuje plan pracy szkoły lub placówki, projekty eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły lub placówki.
Staramy aby Rada Szkoły była platformą do wymiany poglądów i wspólnego rozważenia spraw dotyczących wszystkich członków naszej szkolnej społeczności. 
Regulamin: załączony plik
pliki do pobrania