Najważniejsze działania podjęte w ostatnich latach w ramach realizacji programu Szkoła Promujaca Zdrowie

1. 

Działania zmierzające do zagospodarowania przerw międzylekcyjnych „Chcesz pomóc, walcz z hałasem” w związku z realizacją programu „W mojej szkole czuję się bezpiecznie”. Celem programu było rozwijanie wśród uczniów umiejętności związanych z bezpiecznymi ciekawym spędzaniem czasu podczas przerw oraz niwelowanie hałasu.

Podjęte w ramach programu działania:

 • debata wśród uczniów klas VI i VII „Pomysły na ciekawe spędzanie czasu”;
 • warsztaty, rozmowy na temat szkodliwości hałasu;
 • spędzanie przerw na boisku szkolnym i placu zabaw;
 • przerwy „na sportowo”;
 • przerwy taneczne;
 • kąciki relaksacyjne i muzyczne;
 • przerwy czytelnicze, językowe;
 • kącik gier planszowych;
 • strefa ciszy;
 • przerwy śniadaniowe - wspólne z nauczycielami spożywanie posiłku.

2. 

Działania zmierzające do zwiększenia świadomości uczniów na temat właściwego odżywiania.

Nasze działania koncentrowały się na trzech płaszczyznach:

       a. kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych poprzez:

 • opracowanie i realizację projektów edukacyjnych „Wiem jak zdrowo się odżywiać”;
 • wspólne śniadania uczniów z wychowawcami;
 • przygotowanie przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli soków, surówek, sałatek, kanapek i wspólna degustacja;
 • promowanie zdrowego odżywiania podczas festynów sportowych, imprez, uroczystości klasowych (owoce, warzywa, suszone owoce, naturalne soki zamiast słodyczy);
 • prowadzenie zajęć profilaktycznych adresowanych do uczniów, rodziców, pracowników prowadzonych przez pielęgniarkę, dietetyczkę, lekarza;
 • udział w ogólnopolskim „Programie dla szkół” Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

  b. dbanie o właściwy asortyment sklepiku szkolnego 
  c. poprawa jakości i warunków spożywania posiłków w szkole 
 • dwukrotne wyróżnienie w konkursie „ Gdańsk. Jemy zdrowo”, którego celem jest poprawa jakości żywienia dzieci i młodzieży na terenie gdańskich placówek oświatowych.

3. 

Działania zmierzające do wzbogacenia wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej:

 • udział w Programie Edukacyjnym „Ratujemy i uczymy ratować” wspieranym przez fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • udział w projekcie organizowanym przez Kuratorium Oświaty i Gdański Uniwersytet Medyczny dot. nauki udzielania pierwszej pomocy;
 • warsztaty, zajęcia, ćwiczenia prakty-czne z podstawowych czynności ratujących życie;
 • turnieje i pokazy;
 • przygotowanie i publiczne prezentacje projektów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy;
 • systematyczne doskonalenie umiejętności nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w tym zakresie.

4.

Działania zmierzające do poprawy środowiska fizycznego szkoły:

 • remont różnych pomieszczeń szkoły, biblioteki, sal lekcyjnych, pracowni informatycznej. Przekształcenie 4 sal lekcyjnych na pracownie przedmiotowe;
 • malowanie różnych pomieszczeń: korytarzy, holu, gabinetów dyrektora i wicedyrektorów;
 • wymiana i cyklinowanie podłóg;
 • wymiana oświetlenia, drzwi, okien;
 • wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny, tablice multimedialne, komputery;
 • zakup lub pozyskanie mebli: szafy, biurka, krzesła, regały, stoły, pufy i sofy do kącików relaksacyjnych;
 • zakup sprzętu sportowego oraz wybudowanie ścianki wspinaczkowej;
 • wzbogacenie księgozbioru biblioteki;
 • doposażenie kuchni szkolnej;
 • monitoring.

5.

Działania wspierające i rozwijające umiejętności osobiste i społeczne w okresie pandemii COVID 19 

Obserwacje prowadzone przez nauczycieli w okresie pandemii potwierdzają, że ok. 40% naszych uczniów doświadcza podwyższonego poziomu stresu. Obserwuje się przygnębienie i apatię zwłaszcza wśród uczniów doświadczających dwóch lub więcej kryzysów: epidemicznego, rodzinnego, osobistego. Skutkuje to trudnościami w nauce i nadużywaniem korzystania z mediów elektronicznych. 

Program wsparcia uczniów obejmował:

 • stałe dyżury nauczycieli, wychowawców, pedagoga, psychologa w określonych porach dnia w aplikacji TEAMS. Udzielanie porad, konsultacji i pomocy w sytuacjach kryzysowych;
 • wchodzenie w aktywny kontakt z uczniami zwłaszcza tymi wymagającymi szczególnego wsparcia i opieki;
 • pomoc uczniom w problemach wynikających z trudności w samodzielnym uczeniu się;
 • prowadzenie grup wsparcia przez psychologa i pedagoga;
 • praca metodą projektu edukacyjnego;
 • udział uczniów w ciekawych przedsięwzięciach: Życzliwość - podaj dalej. Światowy Dzień Życzliwości, Tydzień Tolerancji, Dzień Tumbo, Paczka dla samotnego seniora, Międzynarodowy Dzień Wolontariusza;
 • udział w ciekawych zajęciach, warsztatach promujących zdrowie psychiczne;
 • rozmowy z uczniami o pandemii i kryzysie oraz dbanie o dobre relacje i więzi z uczniami;
 • proponowanie uczniom ćwiczeń i zajęć pozwalających na odreagowanie napięć i stresów; ćwiczenia oddechowe, relaksacyjne, bezpieczne wyrażanie emocji. 

Program wsparcia psychicznego dla nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych:

 • opracowanie materiałów i wskazówek dla nauczycieli służących zachowaniu higieny psychicznej i adaptacji do nowych warunków;
 • szkolenia nauczycieli w zakresie nauczania zdalnego, rozwijanie umiejętności związanych z technologią informacyjną;
 • warsztaty wspierające rozwój osobowy nauczyciela
 • grupy wsparcia. 

Program wsparcia dla rodziców to m.in.:

 • stałe dyżury nauczycieli, specjalistów w aplikacji TEAMS;
 • udzielanie porad, konsultacji psychologiczno-pedagogicznych;
 • comiesięczne spotkania online z rodzicami uczniów.