Świetlica szkolna czynna jest od godziny 6.45 do 17.15. Korzystają z niej uczniowie klas I - IV.

 Zajęcia prowadzą i sprawują stałą, profesjonalną opiekę  doświadczeni nauczyciele:

 • Elżbieta Kowalczyk
 • Patrycja Robakiewicz
 • Ashken Simonyan
 • Dorota Chojna
 • Kamila Jeschke
 • Elżbieta Wielgołaska
 • Anna Smeja
 • Anna Zdybel
 • Ilona Kozioł
 • Barbara Mazur

Świetlica wyposażona jest  w nowe stoliki i  krzesełka przystosowane do wzrostu dzieci.  Dysponuje zabawkami, grami planszowymi, klockami.

 Wszystkie zajęcia prowadzone na terenie świetlicy mają na celu:

 • rozwijanie wielostronnej aktywności twórczej uczniów,
 • kształtowanie postaw społecznych w czasie zajęć, zgodnie z przyjętymi zasadami,
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie,
 • wdrażanie do korzystania z dóbr kultury i kultywowania tradycji narodowych i świątecznych,
 • kształtowanie umiejętności właściwego i bezpiecznego korzystania z dóbr przyrody, wyrabianie odpowiedzialności za jej stan,
 • rozwijanie zainteresowań artystycznych, manualnych i sportowych uczniów,
 • ćwiczenie logicznego myślenia, pamięci, uwagi oraz wyrabiane spostrzegawczości,
 • rozwijanie indywidualnych zainteresowań dziecka.

W trakcie prowadzonych zajęć nauczyciele stosują różnorodne metody i formy pracy. Wykorzystują ciekawe pomoce dydaktyczne, aby dziecko miało możliwość doskonalenia swoich umiejętności, nabywania nowych, aby rozwijało każą sferę swojej osobowości.

W myśl założeń wychowawczych i realizacji planu opiekuńczo - wychowawczego świetlicy szkolnej prowadzone są z dziećmi:

 • zajęcia plastyczne,
 • zajęcia muzyczne,
 • gry i zabawy ruchowe,
 • zajęcia taneczne.
 • zajęcia tematyczne (zgodnie z harmonogramem planu opiekuńczo - wychowawczego świetlicy szkolnej na dany rok szkolny).

Wszystkie zajęcia dają uczniom możliwość korzystania z czynnego wypoczynku, rozwijania własnych zainteresowań i zdolności oraz wyrównywania braków programowych i pokonywania trudności w nauce. Uwzględniamy też zajęcia kształtujące rozwój umysłowy uczniów, są to m. in.: składanie i rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, zagadek i innych gier edukacyjno - dydaktycznych.