RAPORT KOŃCOWY Z AUTOEWALUACJI    

 1. Ocena standardów i wybór problemów priorytetowych 

wyniki-autoewaluacji-115387.jpg

2. Ocena efektów działań i wybór problemów priorytetowych

Dobre samopoczucie w szkole 

Średnia liczba punktów dla 4 grup: 4,5

Problem priorytetowy: Niewłaściwe zachowania między rówieśnikami, przypadki stosowania przemocy psychicznej ( zaczepki, dokuczanie, przezwiska) szczególnie podczas przerw międzylekcyjnych.

 Podejmowanie działań dla umacniania zdrowia

 • Średni odsetek odpowiedzi „tak” dla 3 grup: 90% 

Wnioski do dalszych działań:

 • Zintensyfikować dotychczasowe działania promujące zdrowy tryb życia, zachęcać członków społeczności szkolnej do aktywności fizycznej.
 • Podejmować działania zmierzające do poprawy relacji między uczniami.
 • Rozwijać wśród uczniów umiejętności związane z gospodarowaniem czasem wolnym.
 • Zwiększać świadomość społeczności szkolnej na temat właściwego odżywiania.
 • Podjąć systemowe działania poprawiające kondycję psychiczną dzieci po pandemii COVID – 19.
 • Wyposażyć społeczność szkolną w informacje, gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych.
 • Przeprowadzić analizę potrzeb szkoleniowych odnośnie edukacji zdrowotnej szczególnie w aspekcie dbania o zdrowie własne pracowników.
 • Dbać o dobry klimat społeczny, który sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, rodziców oraz pracowników.

 Podsumowanie

 Co jest największym osiągnięciem (mocną stroną) szkoły jako szkoły promującej zdrowie?

  Staramy się, aby …   Szkoła  była miejscem, gdzie zawiązują się przyjaźnie  i gdzie trwa wytężona praca ludzkich sumień i umysłów,  gdzie nie spotykają się role społeczne, lecz człowiek z człowiekiem i gdzie trwa dialog i żywa współpraca wszystkich podmiotów edukacji.

 Naszym największym osiągnięciem jako Szkoły Promującej Zdrowie jest:

 • Dobry klimat społeczny sprzyjający zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej
 • Systemowość działań w promocji zdrowia i umiejętność planowania.
 • Dobra edukacja zdrowotna oparta na Szkolnym Programie Edukacji Zdrowotnej.
 • Rozumienie przez społeczność szkolną idei i koncepcji SzPZ.
 • Stworzona struktura i organizacja szkoły sprzyja autentycznemu uczestnictwu członków społeczności i skuteczności w działaniach na rzecz zdrowia.
 • Dobra współpraca z rodzicami uczniów i środowiskiem lokalnym, w tym rozpowszechnianie koncepcji SzPZ. ( W szkole znajduje się siedziba koordynatora rejonowego, który wspiera pracę szkół w swoim rejonie i nie tylko). 
 • Bardzo dobre warunków pracy i nauki. Szkoła jest bogato i nowocześnie wyposażona w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Jakie są korzyści z przeprowadzenia autoewaluacji? 

 • Autoewaluacja pozwoliła nam zebrać obiektywne dane dotyczące mocnych i słabych stron pracy szkoły oraz aktualnych problemów społeczności szkolnej. Rozpoznać oczekiwania uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Ustalić listę problemów wymagających rozwiązania. Określić przyczyny problemów i trudności oraz zaplanować sposób ich rozwiązania. 
 • Sprawdziliśmy, na ile udało nam się osiągnąć stan pożądany w zakresie czterech standardów SzPZ. 
 • Zdobyliśmy doświadczenie w wykorzystaniu narzędzi elektronicznych do autoewaluacji. 

 Jakie były trudności związane z przeprowadzeniem autoewaluacji?

 •  Autoewaluacja została przeprowadzona podczas pandemii COVID 19 co utrudniło kontakt z respondentami. Brakowało spotkań stacjonarnych w celu wyjaśnienia wątpliwości przy wypełnianiu ankiet.
 • Zdarzało się, że uczniowie odpowiadali na pytania odwołując się do sytuacji  aktualnej, nie zawsze pamiętali  o działaniach z zakresu edukacji zdrowotnej przed pandemią.

 Zalecenia/ wskazówki do dalszych działań. 

 • W większym stopniu angażować przedstawicieli społeczności szkolnej w systemowe działania związane z edukacją zdrowotną i promocją zdrowia. Zachęcać wszystkich pracowników niepedagogicznych do  działań  na rzecz promocji ich zdrowia.
 • Systematycznie prowadzić szkolenia dotyczące koncepcji SzPZ ze szczególnym uwzględnieniem nowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, którzy wcześniej nie poznali tej idei. 
 • Podejmować działania zmierzające do poprawy relacji między rówieśnikami. 
 • Kontynuować realizację projektu „ W mojej szkole czuję się bezpiecznie”, którego celem jest rozwijanie wśród uczniów umiejętności związanych z bezpiecznym i ciekawym spędzaniem czasu podczas przerw międzylekcyjnych oraz niwelowanie nadmiernego hałasu. 
 • Znowelizować Szkolny Program Edukacji Zdrowotnej i testy sprawdzające wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji zdrowotnej. 
 • Podjąć systemowe działania poprawiające zdrowie psychiczne dzieci po pandemii COVID 19. 
 • Podjąć działania zmierzające do kształtowania wśród uczniów umiejętności gospodarowania czasem wolnym. 
 • Rozwijać wśród uczniów umiejętności właściwego odżywiania. Zwracać uwagę na produkty,  przynoszone przez uczniów na drugie śniadanie. 
 • W miarę możliwości uwzględniać potrzeby żywieniowe uczniów na diecie wegetariańskiej i z przewlekłymi chorobami. 
 • Istnieje konieczność kształtowania właściwych nawyków higienicznych wśród uczniów w aspekcie dbałości o ład i porządek. 
 • Podczas spotkań z rodzicami rozmawiać o aktywności fizycznej ich dzieci. Zachęcać rodziców do udziału w szkolnych imprezach sportowych. 
 • Podjąć szerszą współpracę z innymi SzPZ w celu planowania, realizacji i ewaluacji wspólnych projektów i programów promujących zdrowie. 
 • Motywować pracowników obsługi do skrupulatnego wypełniania obowiązków związanych z utrzymaniem czystości w pomieszczeniach szkolnych. 
 • Tworzyć klimat społeczny sprzyjający zdrowiu i dobremu samopoczuciu członków społeczności szkolnej.