KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI

UCZĘSZCZAJACYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 50 IM. E. PLATER W GDAŃSKU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/we (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz powiązanych z nimi danych osobowych dziecka jest
    Szkoła Podstawowa nr 50 im. E. Plater w Gdańsku, ul. Grobla IV/ 8, 80-837 Gdańsk.
2. Przedstawicielem Administratora jest Dyrektor Szkoły, p. Dorota Chojna, kontakt: d.chojna@sp50.edu.gdansk.pl
3. Kontakt do inspektora ochrony danych: Eliza Łuczkiewicz-Sztuka, kontakt: iod@rodo-edu.pl
4. Państwa dane osobowe wraz z powiązanymi z nimi danymi osobowymi dziecka będą przetwarzane w celu:
    a. wskazanym w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane (podstaw prawna
        art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO);
    b. możliwości uczęszczania Państwa dziecka do Szkoły (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
    c. spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstaw prawna art. 6 ust. 1 lit. 
       c) RODO);
    d. związanych z przetwarzaniem danych, by wykonać zadania realizowane w interesie publicznym 
       (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. e) RODO).
5. Państwa dane osobowe oraz powiązane z nimi dane osobowe Państwa dziecka będą przechowywane na
    czas uczęszczania Państwa dziecka do Szkoły. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych
    w pierwotnym celu, dane będą przechowywane przez okres określony ustawowo.
6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości podjęcia
    nauki oraz uczęszczania do Szkoły.
7. Państwa dane osobowe oraz powiązane z nimi dane osobowe dziecka będą przekazywane m.in.
    instytucjom współpracującym z Administratorem w ramach realizacji zadań statutowych Szkoły.
    Ponadto Państwa dane osobowe oraz powiązane z nimi dane osobowe dziecka będą przekazywane do
    instytucji państwowych w wyniku wykonywania ustawowych zadań Szkoły.
8. Jako Administrator Państwa danych osobowych oraz powiązanych z nimi danych osobowych dziecka,
    zapewniamy Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz powiązanych z nimi danych osobowych
    dziecka, mogą je również Państwo sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
    Ponadto macie Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
    momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem
    (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody). Możecie Państwo także skorzystać z
    uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych oraz
    powiązanych z nimi danych osobowych dziecka, prawa do przenoszenia danych do innego
    administratora danych. Realizacja powyższych praw wymaga kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych.
9. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
    Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie przez Administratora narusza
    wszystkie w/w prawa.
10. Administrator nie zamierza przekazywać bez Państwa wcześniejszej zgody danych osobowych oraz
    powiązanych z nimi danych osobowych dziecka poza teren Unii Europejskiej lub do organizacji
    międzynarodowych.

……………………………………….
(podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 
pliki do pobrania