Akademia Kompetencji Kluczowych
Rozwijanie kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji w klasie 8b. Wzięliśmy na warsztat „Treny” Jana Kochanowskiego. Uczniowie pracowali w trzyosobowych grupach. Najpierw przy pomocy rutyny myślenia krytycznego „most” poszukaliśmy skojarzeń do słowa śmierć. Uczniowie wskazali pytania, na które odpowiedź w kontekście śmierci wydaje im się ciekawa i ważna oraz zbudowali porównania. Dyskusja.
Następnie omawialiśmy treść trenów z listy lektur obowiązkowych, przypomnieliśmy istotne informacje o gatunku i autorze z klasy 7. Każdy z utworów otrzymał tytuł wybrany przez uczniów. Wskazaliśmy charakterystyczne informacje, wskazówki do rozróżniania Trenu I, V, VII, VIII. W formie map myśli grupy analizowały uczucia cierpiącego ojca.
Kolejnym krokiem było odczytanie utworu Bolesława Leśmiana. Omówienie treści. Wskazanie podmiotu lirycznego, scharakteryzowanie tego typu liryki. Następnie grupy skorzystały z rutyny myślenia krytycznego „kolor/symbol/obraz”. Stworzyliśmy bazę skojarzeń i powiązań między różnymi tekstami kultury oraz haki pamięciowe do egzaminu. Ponadto uczniowie popierali swoje wybory odpowiednią argumentacją. Kolejnym krokiem było przejście do obrazu Jana Matejki. Każda z grup wypisywała pytania do dzieła, wspólnie analizując obraz, również w odniesieniu do trenów. Po zapoznaniu się z pytaniami, szukaliśmy odpowiedzi na każde z nich. Dyskutowaliśmy jak rozumiemy dzieło literackie i malarskie, wykorzystane środki i symbole. Potem przeanalizowaliśmy frazeologizmy odnoszące się do śmierci. Wiązaliśmy je z omawianymi na lekcji utworami, ale również szukaliśmy pozycji z listy lektur obowiązkowych, do których by one pasowały, potwierdzając swoje zdanie argumentacją.
Na zakończenie zajęć, korzystając z mapy myśli (double bubble map), porównywaliśmy ojca z „Trenów” z innymi bohaterami literackimi, którzy doświadczyli straty bliskiej osoby (głównie z „Kamieni na szaniec” i Syzyfowych prac”). Dziękuję uczniom za twórczy udział w zajęciach oraz dojrzałość 😊.
Agnieszka Lampkowska