W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu pragniemy zachęcić uczniów do udziału w konkursach, których celem jest promowanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu oraz rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi formami przekazu oraz technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.
1.JASNA STRONA MOCY – ochrona prywatności w sieci.
kategoria IV-VIII
Uczestnicy konkursu wykonują animację np. w Scratchu nawiązującą do tematu. Czas trwania: do 3 min.
Oceniane będzie: oryginalność pomysłu, estetyka wykonania, nawiązanie do tematu. Prace należy przesłać na teamsach do p. Justyny Dziuby do 22 lutego 2021.
2.CIEMNA STRONA MOCY – mowa nienawiści w Internecie.
kategoria I uczestnicy IV-VI minimum 100 słów
kategoria I uczestnicy VII-VIII minimum 200 słów
Należy zastosować czcionkę Times New Roman, wielkość 12, interlinię 1,5, marginesy 2,5, wyjustowanie tekstu. Opowiadanie powinno zawierać: tytuł, imię i nazwisko autora, klasę. Opowiadanie powinno dotyczyć mowy nienawiści w sieci i mieć pozytywny przekaz.
Oceniane będzie: adekwatność treści opowiadania do tematyki i celów konkursu, oryginalność przekazu, zachowanie właściwej formy wypowiedzi (opowiadania), poprawność stylistyczna, językowa, ortograficzna i interpunkcyjna.
Prace należy przesłać na teamsach do p. Eweliny Lechockiej do 22 lutego 2021.
Na zwycięzców czekają książki i nagrody w postaci ocen cząstkowych.