Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2020/2021 oraz uprawniających do przyjmowania laureatów
i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe

 

Komunikat z     lipca 2019 r.

 

Na podstawie art. 44zzzw ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty[1]minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej komunikat w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym, uprawniających odpowiednio do:

1)zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, egzaminu maturalnego z danego przedmiotu;

2) przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionychw art. 132 ustawy – Prawo oświatowe

– nie później niż na 2 lata przed terminem ich przeprowadzania.

 

 1. Wykaz olimpiad przedmiotowych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, uprawniających do zwolnienia
  z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w roku szkolnym 2020/2021:

 

–przeprowadzanych w latach szkolnych od 2016/2017 do 2020/2021:

 

 

 

Nazwa olimpiady

Organizator

Przedmiot

Olimpiada Matematyczna Juniorów

Stowarzyszenie na Rzecz

Edukacji Matematycznej
w Warszawie

egzamin ósmoklasisty: matematyka

Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów**

Stowarzyszenie na Rzecz

Edukacji Matematycznej
w Warszawie

egzamin ósmoklasisty: matematyka

Olimpiada Matematyczna*

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji

Matematycznej w Warszawie

egzamin  ósmoklasisty: matematyka

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego*

Instytut Badań Literackich PAN

egzamin  ósmoklasisty:

język polski

 

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla szkół podstawowych

Instytut Badań Literackich PAN

egzamin  ósmoklasisty:

język polski

 

Olimpiada Języka Angielskiego*

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu

egzamin  ósmoklasisty:

język angielski

Olimpiada Języka Angielskiego Gimnajazlistów***

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu

egzamin  ósmoklasisty:

język angielski

Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu

egzamin  ósmoklasisty:

język angielski

 

Olimpiada Języka Niemieckiego*

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu

egzamin  ósmoklasisty: język niemiecki

 

Olimpiada Języka Rosyjskiego***

Uniwersytet

Warszawski

Wydział

Lingwistyki

Stosowanej

egzamin  ósmoklasisty:

język rosyjski

 

Olimpiada Języka Francuskiego*

PROF. - EUROPE

Stowarzyszenie

Nauczycieli

Języka

Francuskiego

w Polsce

egzamin  ósmoklasisty:

język francuski

 

* zgodnie z § 72rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 29 stycznia 2002r.(Dz.U. Nr 13, poz. 125 z późn.zm.)w olimpiadzie organizowanej dla uczniów liceów ogólnokształcących, techników, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia, mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, w szczególności realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.

**  przeprowadzana do roku szkolnego 2016/2017

*** przeprowadzana do roku szkolnego 2018/2019

 

 1. Wykaz olimpiad przedmiotowych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem maturalnym uprawniających do zwolnienia
  z przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w roku szkolnym 2020/2021:

–przeprowadzanych w latach 2016/2017-2020/2021:

Nazwa olimpiady

Organizator

Przedmiot

Olimpiada Matematyczna

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji

Matematycznej w Warszawie

egzamin  maturalny: matematyka

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Instytut Badań Literackich PAN

egzamin  maturalny:

język polski

 

Olimpiada Informatyczna

Fundacja Rozwoju Informatyki w Warszawie

        egzamin  maturalny:

  informatyka

Olimpiada Języka Angielskiego

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu

egzamin  maturalny:

język angielski

 

Olimpiada Języka Niemieckiego

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu

egzamin  maturalny: język niemiecki

 

Olimpiada Języka Rosyjskiego*

Uniwersytet

Warszawski

Wydział

Lingwistyki

Stosowanej

egzamin  maturalny:

język rosyjski

 

Olimpiada Języka Francuskiego

PROF. - EUROPE

Stowarzyszenie

Nauczycieli

Języka

Francuskiego

w Polsce

egzamin  maturalny:

język francuski

 

Olimpiada Języka Białoruskiego

Uniwersytet Warszawski - Katedra Białorutenistyki

egzamin maturalny:

język białoruski

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna

Polskie Towarzystwo Historyczne w Warszawie

egzamin maturalny:

historia

Olimpiada „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”**

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

egzamin maturalny:

historia

 

Olimpiada Języka Łacińskiego

Polskie Towarzystwo Filologiczne w Warszawie

egzamin maturalny:

język łaciński i kultura antyczna

Olimpiada z Wiedzy o Polsce
i Świecie Współczesnym

Uniwersytetu Warszawski

  egzamin maturalny:

wiedza o społeczeństwie

Olimpiada Biologiczna

Polskie Towarzystwo Przyrodników w Krakowie

egzamin maturalny:

biologia

Olimpiada Chemiczna

Polskie Towarzystwo Chemiczne w Warszawie

egzamin maturalny:

chemia

Olimpiada Filozoficzna

Polskie Towarzystwo Filozoficzne w Warszawie

egzamin maturalny:

filozofia

Olimpiada

Geograficzna

Polskie Towarzystwo Geograficzne
w Warszawie

egzamin maturalny:

geografia

Olimpiada Fizyczna

Polskie Towarzystwo Fizyczne w Warszawie

        egzamin  maturalny:

fizyka

Olimpiada Artystyczna

Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej w Warszawie

egzamin maturalny :

historia sztuki lub historia muzyki

 

* przeprowadzana do roku szkolnego 2018/2019

** dotyczy finalistów i laureatów od roku szkolnego 2017/2018

 1. Wykaz olimpiad przedmiotowych, przeprowadzonych w latach szkolnych 2016/2017 - 2019/2020, uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy - Prawo oświatowe na rok szkolny 2020/2021:

Nazwa olimpiady

Organizator

Przedmiot

Olimpiada

Matematyczna*

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji         Matematycznej

        matematyka

Olimpiada

Matematyczna Juniorów*

Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów**

Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów

Wyższa Szkoła Języków Obcych

im. Samuela Lindego w Poznaniu

język angielski

Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego*

Olimpiada Języka Angielskiego Gimnazjalistów***

Olimpiada

Informatyczna

Juniorów

Fundacja Rozwoju Informatyki w Warszawie

informatyka

Olimpiada

Informatyczna*

Olimpiada

Informatyczna

Juniorów

Stowarzyszenie Talent w Gdyni

informatyka

Młodzieżowa Olimpiada

Informatyczna***

 

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego*

Instytut Badań Literackich PAN

język polski

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla szkół podstawowych

Olimpiada Języka Francuskiego*

PROF-EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce

język francuski

Olimpiada Języka Białoruskiego*

Uniwersytet Warszawski - Katedra Białorutenistyki

język białoruski

Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego*

Wyższa Szkoła Języków Obcych

im. Samuela Lindego w Poznaniu

język niemiecki

Olimpiada Języka Rosyjskiego**

Uniwersytet Warszawski Wydział Lingwistyki Stosowanej

język rosyjski

Olimpiada Języka Łacińskiego*

Polskie Towarzystwo Filologiczne w Warszawie

język łaciński

Olimpiada o Polsce i Świecie Współczesnym*

Uniwersytetu Warszawski

wiedza

o społeczeństwie

Olimpiada Biologiczna*

Polskie Towarzystwo Przyrodników w Krakowie

biologia

Olimpiada Chemiczna*

Polskie Towarzystwo Chemiczne w Warszawie

chemia

Olimpiada Filozoficzna*

Polskie Towarzystwo Filozoficzne w Warszawie

filozofia

Olimpiada

Geograficzna*

Polskie Towarzystwo Geograficzne w Warszawie

geografia

Olimpiada Fizyczna*

Polskie Towarzystwo Fizyczne w Warszawie

fizyka

Olimpiada Artystyczna*

Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej w Warszawie

historia sztuki lub historia muzyki

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna*

Polskie Towarzystwo Historyczne w Warszawie

historia

Olimpiada Historyczna Juniorów*

Olimpiada „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”***

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

historia

* zgodnie z § 72 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 29 stycznia 2002r. (Dz.U. Nr 13, poz. 125 z późn.zm.) w olimpiadzie organizowanej dla uczniów liceów ogólnokształcących, techników, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia, mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, w szczególności realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.

** przeprowadzana do roku szkolnego 2016/2017

*** przeprowadzana do roku szkolnego 2018/2019

 

 1. Zgodnie z § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
  i Sportu z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie
  w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. poz. 1580), w latach szkolnych 2017/2018
  i 2018/2019 w olimpiadach przedmiotowych, organizowanych dla uczniów dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych mogli uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów, w szczególności realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.

 

 1. Uczniowie dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych, którzy w latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, przeprowadzanej zgodnie
  z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy
  o systemie oświaty, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej integracyjnej lub oddziału integracyjnego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w art. 134 ust. 1 i art. 135 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe.

 

 1. Uczniowie dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych, którzy w latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, przeprowadzanej zgodnie
  z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy
  o systemie oświaty, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 143 ust. 1 ustawy -Prawo oświatowe, publicznej szkoły ponadpodstawowej sportowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w art. 134 ust. 1art. 135 ust. 1art. 137 ust. 1 i 4 oraz art. 143 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe.
 2. Uczniowie dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych, którzy w latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, przeprowadzanej zgodnie
  z przepisami wydanymi a podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy
  o systemie oświaty, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego
  w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej lub oddziału międzynarodowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej oraz klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe, jeżeli spełniają odpowiednio warunki,
  o których mowa w art. 134 ust. 1art. 135 ust. 1art. 138 ust. 4 i art. 140 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo oświatowe, z tym że warunek uzyskania odpowiednio pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 140 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, albo pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych,
  o którym mowa w art. 140 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, nie dotyczy laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej z języka obcego nowożytnego, który będzie drugim językiem nauczania w szkole lub oddziale, o przyjęcie do których ubiega się laureat lub finalista

 


Z upoważnienia
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Maciej Kopeć

Podsekretarz Stanu
/ – podpisany cyfrowo/

 

 

 

 

 

[1](Dz.U. z 2018 r. poz. 1457)