KONKURS WIEDZY O HISTORII SP NR 50 W GDAŃSKU I POSTACI JEJ PATRONKI – EMILII PLATER
Cele konkursu
1. Rozwijanie zainteresowania historią naszej Szkoły i postacią jej patronki
2. Poznanie losów i dokonań absolwentów Szkoły.
3. Kształtowanie umiejętności selekcji informacji.
4. Twórcza organizacja czasu wolnego
5. Rozbudzenie poszanowania dla dorobku pokoleń minionych.
6. Rozbudzenia zainteresowań i rozwijania uzdolnień uczniów.
Uczestnicy:
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII
Tematy do wyboru dla uczniów
1. Szkoła na przestrzeni czasu – oczami naszych dziadków, rodziców i nas.
2. Znani absolwenci, SP50
3. Miejsca związane z Emilią Plater w Polsce lub na świecie
Sposób przeprowadzenia konkursu:
1. Prace mogą być wykonane w zespołach 2-3 osobowych.
2. Prace mogą być wykonane w różnych formach: prezentacja , komiks, film, wywiad, praca pisemna.
Rozstrzygnięcie konkursu:
1. Prace należy dostarczyć do nauczycieli historii.
2. Najlepsze prace zostaną nagrodzone ocenami a dodatkową nagrodą będzie umieszczenie ich na stronie internetowej szkoły lub wykorzystanie w materiałach promocyjnych.
Kryteria oceny:
1. Zawartość merytoryczna,
2. Sposób prezentacji i czytelność opracowania.
3. Oryginalne ujęcie tematu,
4. Wykorzystanie różnych źródeł informacji.
Terminy:
1. Zgłoszenia do konkursu przyjmują nauczyciele historii do 18 listopada 2021r.
2. Pracę należy oddać do 26 listopada 2021 r.
3. Ogłoszenie wyników odbędzie się 30 listopada 2021 r.– Dodatkowych informacji udzielają nauczyciele historii. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminów wynikających z funkcjonowania szkoły.
4. Prace mogą być przesłane do nauczycieli historii w formie elektronicznej.
Organizator.
Violetta Laszkiewicz-Pasymowska
Członkowie komisji.
Violetta Laszkiewicz-Pasymowska
Kamil Warpas
Marzena Wasielewska
Justyna Dziuba
Praca plastyczna wykonana przez Jadwigę D. z klasy 8d.