Szkoła Podstawowa nr 50 im. Emilii Plater w Gdańsku prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

 • księga ewidencji dzieci,
 • księga uczniów,
 • ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły,
 • ewidencja wydanych zaświadczeń Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej,
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych i kart rowerowych,
 • ewidencję wypadków uczniów,
 • ewidencję druków ścisłego zarachowania,
 • dziennik korespondencji,
 • ewidencję osób upoważnionych do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych uczniów, rodziców (opiekunów prawnych), pracowników,
 • ewidencję wypadków przy pracy i w drodze do pracy,
 • ewidencję chorób zawodowych,
 • ewidencja zawartych umów o pracę i wystawionych świadectw pracy
 • ewidencję akt osobowych w składnicy akt.

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002/101/926 z późniejszymi zmianami) dokumenty te są udostępniane jedynie stosownym organom lub osobom posiadającym odpowiednie upoważnienia.

Szkoła tworzy dokumentację niestanowiącą materiałów archiwalnych, która jest przechowywana w składnicy przez okresy ustalone dla tej dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt obowiązującym w jednostce.