SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 IM. EMILII PLATER W GDAŃSKU

 1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 50 – mgr Dorota Chojna
 • Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 50 – mgr Jolanta Falbin 
  Do kompetencji wicedyrektora należy sprawowanie nadzoru pedagogicznego w klasach 0-3, świetlica, biblioteka, pedagog, psycholog, logopeda, organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć pozalekcyjnych, praca Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Klubu Wolontariatu, praca nauczycielskich zespołów przedmiotowych i zadaniowych

 • Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 50 – mgr Anna Bestfal
  Do kompetencji wicedyrektora należy sprawowanie nadzoru pedagogicznego w klasach 4-8, organizacja i przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty, administracja dziennik elektroniczny GPE, plan lekcji, zastępstwa

Podstawowe zadania i obowiązki Dyrektora Szkoły zawarte są w: ustawie o Systemie Oświaty, ustawie - Prawo Oświatowe, ustawie „Karta Nauczyciela”, ustawie „Kodeks pracy” oraz innych ustawach i aktach wykonawczych do nich;

Dyrektor Szkoły powoływany jest przez Prezydenta Miasta Gdańska, wykonuje następujące funkcje:

 • jest kierownikiem jednostki organizacyjnej samorządu gminnego,
 • jest pracodawcą dla zatrudnionych w szkole nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych,
 • sprawuje nadzór pedagogiczny,
 • jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej,
 • wydaje decyzje administracyjne – zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest przewodniczącym szkolnego zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych;
 • współpracuje z innymi organami szkoły i tworzy warunki do samodzielnego, zgodnego z kompetencjami prawnymi, działania tych organów;
 • powołuje inne osoby do pełnienia funkcji kierowniczych: wicedyrektorów, główną księgową, specjalistę ds. administracyjno – gospodarczych i określa ich zakresy obowiązków;
 • reprezentuje szkołę na zewnątrz;
 • Dyrektor Szkoły na czas swojej nieobecności powołuje spośród wicedyrektorów zastępcę i określa zakres jego kompetencji i obowiązków.