Rada Pedagogiczna – wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły. Kompetencje Rady Pedagogicznej określane są w ustawie o systemie oświaty i ustawie Prawo Oświatowe. 
Do szczególnych zadań Rady Pedagogicznej należy:

  • określenie standardów jakości pracy szkoły i analizowanie stopnia ich osiągania,
  • opracowywanie raportów dotyczących różnych dziedzin działalności szkoły, formułowanie i realizacja programów doskonalących i naprawczych,
  • zatwierdzanie i realizacja różnych programów edukacyjno – wychowawczych, wewnątrzszkolnych i zewnętrznych,
  • określanie standardów jakości pracy nauczycieli,
  • ustawiczne doskonalenie pracy indywidualnej i zespołowej,
  • współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami i środowiskiem, w tym w zakresie wzbogacania i modernizacji bazy szkolnej;
  • Rada Pedagogiczna powołuje zespoły problemowe do realizacji różnych zadań statutowych;
  • Szczegółowy zakres działalności Rady Pedagogicznej określony jest w zarządzeniu Dyrektora Szkoły w sprawie regulaminu Rady Pedagogicznej.
  • Wykaz członków Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2020/2021 znajduje się w załączniku.