Samorząd Uczniowski 

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły.

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego określa ustawa o systemie oświaty oraz ustawa Prawo Oświatowe.

  • Samorząd Uczniowski wybiera spośród nauczycieli szkoły swego opiekuna;
  • Na wniosek reprezentacji uczniów – Dyrektor Szkoły zarządza wybory Samorządu Uczniowskiego, wybory nauczyciela – opiekuna, ogłasza ordynację wyborczą, powołuje komisję wyborczą (nauczyciele i uczniowie) ustala termin wyborów;
  • Samorząd Uczniowski współpracuje z pozostałymi organami szkoły na równych prawach;
  •  Szczegółowe zasady działania Samorządu Uczniowskiego określa regulamin zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego klas 4-8 pani Agnieszka Lampkowska

Opiekun Samorządu Uczniowskiego klas 0-3 pani Anna Smeja