W Szkole Podstawowej nr 50 w Gdańsku zgodnie z art. 83 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148) działa Rada Rodziców.

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021:

Przewodnicząca - Małgorzata Działakiewicz-Posiła
Zastępca - Sławomir Pachniewski
Sekretarz - Adam Miszkiewicz
Członkowie -  Agnieszka Błażowska, Karolina Golińska, Emilia Kordek, Monika Trochim, Tomasz Dziwosz
Komisja Rewizyjna - Robert Zasada, Ewelina Szandorowska, Piotr Roda

Kompetencje Rady Rodziców określone są w ustawie o systemie oświaty oraz ustawie Prawo Oświatowe. 

  • Rada Rodziców uczestniczy we wszystkich sprawach wynikających z życia szkoły, współpracuje z innymi organami szkoły, z organem prowadzącym i organem sprawującym nadzór pedagogiczny;
  • Zasady utworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców, działający przez swych przedstawicieli;
  • Rada Rodziców uchwala regulamin swej działalności.