Scratch narzędziem nauki programowania online – Anna Smeja 

październik 2020 - maj 2021

Inspiracją do napisania innowacji „Scratch narzędziem nauki programowania online” jest chęć poszerzenia u uczniów świadomości i umiejętności w zakresie kompetencji cyfrowych, matematycznych oraz rozumienia i tworzenia informacji online, będących istotnym elementem komunikacji w XXI wieku. Istotą innowacji jest poznawanie przez uczniów narzędzi nauki programowania w języku Scratch oraz zastosowanie wiedzy w praktyce poprzez tworzenie własnych gier komputerowych. 

W nauczaniu języka programowania bardzo ważne jest rozbudzenie u uczniów 

zainteresowania zagadnieniami społecznymi, kulturowymi oraz z zakresu ogólnej wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości.   

Ponadto, w czasie popularności gier komputerowych praca podczas zajęć uświadamia uczniom proces ich powstawania, a wiedza z tego zakresu staje się bliższa i bardziej dostępna.  

Dodatkowo, uczniowie uczą się zadaniowego podejścia do stawianych problemów, z zainteresowaniem podchodzą do nauki stosując nowe technologie, które są kluczem do pracy w przyszłości. Myślę, że uczniowie rozwiną logiczne algorytmiczne myślenie oraz posiądą umiejętność szukania różnych rozwiązań, analizowania ich oraz dokonywania wyboru, tych najbardziej optymalnych.  

Cele ogólne innowacji pedagogicznej:

 • rozbudzanie motywacji do nauki języka Scratch poprzez ukazanie jego przydatności  
 • uświadomienie potrzeby posługiwania się językiem programowania (umiejętność rozumienia i tworzenia informacji cyfrowej) 
 • rozwijanie twórczego myślenia 
 • tworzenie prostych animacji 
 • rozwijanie zainteresowań informatyką 
 • wprowadzenie matematycznych narzędzi występujących w środowisku programowania Scratch 
 • dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi.

Efekty dla uczniów:  

 • podniesienie motywacji do nauki języka programowania 
 • uzyskanie wyższego poziomu wiedzy i świadomości technologicznej 
 • rozwijanie kreatywnego podejścia do zadań 
 • poznanie elementów programu Scratch 
 • kształcenie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce- tworzenie animacji i gier komputerowych 
 •  rozwój zainteresowań nowoczesną technologią 
 • poznanie i rozumienie  zasad i mechaniki działania animacji 
 • doskonalenie umiejętności analizowania sytuacji i dokonywania wyborów 
 • kształcenie umiejętności współdziałania w grupie 
 • rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem i tworzenia informacji w programie Scratch 
 • zwiększenie stopnia zaradności ucznia 
 • wzrost pewności siebie i satysfakcji z opanowania języka programowania oraz umiejętności tworzenia animacji, gier. 

Efekty dla szkoły:  

 • poprawa jakości pracy szkoły 
 • wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez atrakcyjność zajęć 
 • budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród uczniów i rodziców jako placówki dbającej o rozwój kompetencji cyfrowych swoich wychowanków.